De gewesten

 België heeft 3 Gewesten: het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Artikel 3 van de Grondwet bepaalt dat België drie gewesten omvat: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest. De Gewesten hebben ook wetgevende en uitvoerende organen: het Gewestparlement en de Gewestregering. In Vlaanderen zijn de gemeenschaps- en gewestelijke instellingen samengesmolten; er zijn dus slechts één parlement en één regering.

Welke bevoegdheden hebben de Gewesten?

In België hebben de Gewesten een autonomie (binnen het kader van hun eigen bevoegdheden), met name wat betreft economische en territoriale aangelegenheden.

De Gewesten zijn bevoegd voor economie, werkgelegenheid, landbouw, waterbeleid, huisvesting, openbare werken, energie, vervoer (met uitzondering van de NMBS), leefmilieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, natuurbehoud, krediet, buitenlandse handel, toezicht over de provincies, de gemeenten en de intercommunales. Ze zijn eveneens bevoegd voor het wetenschappelijke onderzoek en de internationale betrekkingen in de voornoemde domeinen.

 

Dierenwelzijn  
Ruimtelijke ordening
 •  De stedenbouw en de ruimtelijke ordening
 • De rooiplannen van de gemeentewegen
 • De verkrijging, aanleg en uitrusting van gronden voor industrie, ambachtswezen en
 • De stadsvernieuwing
 • De vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimte
 • Het grondbeleid
 • De monumenten en de landschappen
Leefmilieu en waterbeleid
 • De bescherming van het leefmilieu, onder meer die van de bodem, de ondergrond, het water en de lucht tegen verontreiniging en aantasting, alsmede de strijd tegen de geluidshinder
 • Het afvalstoffenbeleid
 • De controle van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven onder voorbehoud van de maatregelen van interne controle die betrekking hebben op de arbeidsbescherming
 • De waterproductie en watervoorziening
 • De financiële tegemoetkoming naar aanleiding van schade veroorzaakt door algemene rampen
Landinrichting en natuurbehoud
 • De ruilverkaveling van landeigendommen en de landinrichting
 • De natuurbescherming en het natuurbehoud
 • De groengebieden, parkgebieden en groene ruimten
 • De bossen
 • De jacht
 • De visvangst
 • De visteelt
 • De landbouwhydraulica en de onbevaarbare waterlopen
 • De ontwatering
 • De polders en wateringen
Huisvesting
 •  De huisvesting en de politie van woongelegenheden die gevaar opleveren voor de openbare reinheid en gezondheid
 • De specifieke regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan  
Landbouw
 • Het landbouwbeleid en de zeevisserij
 • Des financiële tegemoetkoming naar aanleiding van schade veroorzaakt door landbouwrampen
 • De specifieke regels betreffende de pacht en de veepacht
Economie
 • Het economische beleid
 • De gewestelijke aspecten van het kredietbeleid met inbegrip van de oprichting en het beheer van de openbare kredietinstellingen
 • Het afzet- en uitvoerbeleid, onverminderd de federale bevoegdheid
 • De in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid inzake de in- en uitvoer met betrekking tot het leger en de politie
 • De natuurlijke rijkdommen
 • De vestigingsvoorwaarden, met uitzondering van de voorwaarden voor toegang tot gezondheidszorgberoepen en tot dienstverlenende intellectuele beroepen
 • De specifieke regels betreffende de handelshuur
 • De activiteiten van het Participatiefonds, met inbegrip van de inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein
 • Het toerisme
Energiebeleid (de gewestelijke aspecten van de energie)
 • De distributie en het plaatselijke vervoer van elektriciteit door middel van netten waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 70 000 volt
 • Openbare gasdistributie
 • De aanwending van mijngas en van gas afkomstig van hoogovens
 • De netten voor warmtevoorziening op afstand
 • De valorisatie van steenbergen
 • De nieuwe energiebronnen met uitzondering van deze die verband houden met de kernenergie
 • De terugwinning van energie door de nijverheid en andere gebruikers
 • Het rationeel energieverbruik
Binnenlands bestuur
 • De samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de provinciale en gemeentelijke instellingen (uitzonderingen)
 • Het wijzigen of corrigeren van de grenzen van de provincies en van de gemeenten (uitzonderingen)
 • De samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de instellingen van de agglomeraties en federaties van gemeenten (uitzonderingen)
 • De verkiezing van de provinciale, gemeentelijke en binnengemeentelijke organen, alsook van de organen van de agglomeraties en federaties van gemeenten, met inbegrip van de controle op de hierop betrekking hebbende verkiezingsuitgaven (uitzonderingen)
 • Het tuchtstelsel voor de burgemeesters
 • De kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, met uitzondering van de erkenning van de erediensten en de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten
 • De begraafplaatsen en de lijkbezorging
 • De verenigingen van provincies en gemeenten tot nut van het algemeen, met uitzondering van het door de wet georganiseerde specifieke toezicht inzake brandbestrijding
 • De algemene financiering van de gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten en de provincies
 • De financiering van de opdrachten uit te voeren door de gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten, de provincies en door andere publiekrechtelijke rechtspersonen in de tot de bevoegdheid van de gewesten behorende aangelegenheden
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop binnengemeentelijke territoriale organen, bedoeld in artikel 41 van de Grondwet, kunnen worden opgericht
Werkgelegenheidsbeleid
 • De arbeidsbemiddeling
 • De programma's voor wedertewerkstelling van de niet-werkende werkzoekenden (uitzonderingen)
 • De tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten (uitzonderingen)
 • De toepassing van de normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen
 • De beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en het opleggen van sancties dienaangaande (uitzonderingen)
 • Het bepalen van de voorwaarden waaronder vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor uitkeringsgerechtigde werklozen met behoud van de uitkeringen in geval van studiehervatting, het volgen van een beroepsopleiding of een stage kunnen worden toegekend en de beslissing om deze vrijstelling al dan niet toe te kennen
 • Het doelgroepenbeleid: . De verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die vastgesteld worden in functie van de eigen kenmerken van de werknemers . De activering van de uitkeringen toegekend door de werkloosheidsverzekering of van de financiële maatschappelijke bijstand, in geval van werkhervatting, met het behoud van een uitkering die door de werkgever in mindering wordt gebracht van het loon . De toekenning van premies aan uitkeringsgerechtigde werklozen die het werk hervatten of die een beroepsopleiding hebben gevolgd . De toekenning van premies aan de werkgevers en de leerlingen in het kader van stelsels van alternerend leren
 • De bevordering van de buurtdiensten en -banen
 • De toekenning van toelagen die tot doel hebben de bevordering van de arbeidsmogelijkheden van de oudere werknemers, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden van de oudere werknemers en de organisatie van de arbeid van oudere werknemers
 • Het stelsel waarbij werknemers het recht hebben om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon voor het volgen van erkende opleidingen
 • De plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA)
 • In de aangelegenheid van de outplacement, de terugbetaling van de outplacementkosten aan de werkgevers, het opleggen van sancties aan de werkgevers bij gebrek aan outplacement
 • De voorwaarden volgens dewelke gebruik kan worden gemaakt van uitzendarbeid in het kader van tewerkstellingstrajecten
Openbare werken en vervoer
 • De wegen en hun aanhorigheden
 • De waterwegen en hun aanhorigheden
 • Het juridisch stelsel van de land- en waterwegenis, welke ook de beheerder ervan zij, met uitzondering van de spoorwegen beheerd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
 • De havens en hun aanhorigheden
 • De zeewering
 • De dijken
 • De veerdiensten
 • De uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal
 • Het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer, met inbegrip van de bijzondere vormen van geregeld vervoer
 • De loodsdiensten en de bebakeningsdiensten van en naar de havens, evenals de reddings- en sleepdiensten op zee
 • De regels van politie over het verkeer op waterwegen (Uitzonderingen)
 • De regels met betrekking tot de bemanningsvoorschriften inzake de binnenvaart en de regels inzake de veiligheid van binnenschepen en binnenschepen die ook voor niet-internationale reizen op zee worden gebruikt
 • De minimale technische veiligheidsnormen inzake het bouwen en onderhouden van wegen en hun aanhorigheden, en van waterwegen en hun aanhorigheden
 • De reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen en uitzonderlijk vervoer over de weg (Uitzonderingen)
 • De bijkomende financiering voor investeringen in de aanleg, aanpassing of modernisering van de spoorlijnen (onder de voorwaarde van het afsluiten van een samenwerkingsakkoord)
Verkeersveiligheid  

  

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;