Het Waals Gewest

 Het Waals Gewest is een gefederaliseerd gewest met wetgevende macht, met eigen instanties en bevoegdheden binnen de Belgische federale Staat. Het Waals gewest telt 5 provincies (Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen) die zijn bevoegdheidsgebied vormen, en bestrijkt ook twee taalgebieden: het Franstalige gebied en het Duitstalige gebied. De bevoegdheden van het Waals Gewest worden uitgevoerd door het Parlement van Wallonië en door de Waalse regering.

De bevoegdheden

Welke bevoegdheden heeft het Waalse Gewest?

Het bijzondere aan de bevoegdheden van het Waalse Gewest, is het feit dat er naast de algemene bevoegdheden (vorig punt), aangelegenheden zijn die de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest heeft overgedragen. Het betreft dus gemeenschapsbevoegdheden die door het Waalse Gewest worden uitgeoefend. Hier vinden we enkele culturele aangelegenheden (toerisme), onderwijsaangelegenheden (schoolvervoer) en het merendeel van de persoonsgebonden aangelegenheden, die onder het sociale beleid vallen.

De huidige bevoegdheden van het Waalse Gewest zijn: economie, werkgelegenheid, opleiding, onderzoek, buitenlandse handel, huisvesting, maatschappelijk welzijn, gezondheid, hulp aan personen, gezin, kinderbijslag, ruimtelijke ordening, openbare werken, vervoer, mobiliteit, energie, lokale overheden, sportinfrastructuur, toerisme, leefmilieu, water, landbouw, landinrichting, natuurbehoud en internationale betrekkingen in het kader van gewestelijke aangelegenheden.

Samengevat: 

 • Maatschappelijk welzijn
 • Luchthaven
 • Ruimtelijke ordening
 • Dierenwelzijn
 • Begroting
 • Communicatie
 • Coördinatie van de armoedebestrijding
 • Economie
 • Gelijke kansen en vrouwenrechten
 • Werkgelegenheid
 • Energie
 • Financiën
 • Openbaar ambt
 • Europese structuurfondsen
 • Informatica
 • Sportinfrastructuur
 • Huisvesting
 • Erfgoed
 • Lokale overheden en steden
 • Internationale relaties
 • Relaties tussen de Belgische instellingen onderling
 • Rurale renovatie, natuur en bos
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Statistieken
 • Nieuwe technologieën
 • Openbare werken
 • Industriegebieden

De Waalse regering

Wat doet de Waalse regering?

De Waalse regering is belast met de uitvoerende macht in Wallonië en is derhalve de initiatiefnemer voor het opstellen van ontwerpen van decreet. De Waalse regering bekrachtigt ook alle decreten als tweede tak van de gewestelijke wetgevende macht. Ze vaardigt de Waalse decreten uit, beveelt de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad en vaardigt de verordeningen en besluiten uit die nodig zijn voor de uitvoering ervan.

De Waalse regering heeft geen andere bevoegdheden dan die welke haar formeel zijn toegekend door de Belgische Grondwet en de wetten (met name de bijzondere wet van 8 augustus 1980).

Hoe is de Waalse regering samengesteld?

Voor de legislatuur 2019-2024 telt de regering acht leden, waaronder de minister-president. Elk regeringslid heeft de titel van minister.

 • Wanneer het Waals Parlement is samengesteld, kiest het bij meerderheid van stemmen, maar niet noodzakelijk onder zijn leden, de regeringsleden voor een legislatuur van vijf jaar.
 • De verkiezing van de Waalse regering kan op twee manieren verlopen. De verkiezing geschiedt hetzij bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid in evenveel afzonderlijke stemronden als er te verkiezen leden zijn, hetzij door verkiezing van de kandidaten die op eenzelfde lijst staan welke door de meerderheid van de volksvertegenwoordigers is ondertekend.
 • Vervolgens wordt onder de leden van de regering een minister-president benoemd. Hij legt de eed af bij de Koning.

Opgelet: ministers van de federale regering mogen geen deel uitmaken van de gemeenschaps- en gewestregeringen, en vice versa. Leden van de Waalse gewestregering mogelijk wel in de Franse gemeenschapsregering zetelen, en vice versa.

De regering en elk van haar leden zijn verantwoording verschuldigd aan het Waals Parlement.

gouvernement.wallonie.be

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;