De Duitstalige Gemeenschap

 Er is een Duitstalige culturele gemeenschap in België, die eveneens ‘Ostbelgien’ wordt genoemd.

Hoe komt dit?

De historische reden hiervoor is eenvoudig.

  • Vóór de Franse Revolutie was dit kleine gebied verdeeld tussen verschillende hertogdommen. Met de revolutie werden de meeste gebieden door Frankrijk geannexeerd.
  • In 1815, met de val van Napoleon I en het Congres van Wenen, werd de kaart van Europa hertekend en werd dit gebied bij het Duitse Rijk gevoegd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten deze burgers dus als Duitse onderdanen.
  • In 1919 werden deze gebieden door het Verdrag van Versailles bij België gevoegd. In 1970 werd de Duitstalige cultuurgemeenschap opgericht. Vanuit constitutioneel oogpunt werd het bestaan van deze minderheid pas in 1970 erkend.
  • In 1983 kreeg de Duitstalige Gemeenschap decretale bevoegdheid (wetgevende macht) voor de culturele en persoonsgebonden aangelegenheden. Uiteindelijk werd er ook een uitvoerende macht gecreëerd.

Heeft deze kleinere gemeenschap hetzelfde gewicht als de andere twee gemeenschappen?

Het gewicht van deze gemeenschap in het Belgische federale systeem is kleiner dan dat van de andere twee gemeenschappen. De Duitstalige Gemeenschap heeft geen gegarandeerde vertegenwoordiging in de Ministerraad, het Grondwettelijk Hof, de Deposito- en Consignatiekas, de Raad van State of het Hof van Cassatie. De autoriteiten van de Duitstalige Gemeenschap zijn vastgelegd in een gewone wet.

Deze Gemeenschap is de jongste gefedereerde entiteit. Ze bestaat uit twee afzonderlijke delen: het Land van Eupen in het noorden en de Belgische Eifel in het zuiden, alsook uit negen gemeenten.

De bevoegdheden

Welke bevoegdheden heeft de Duitstalige Gemeenschap?

De Duitstalige Gemeenschap beschikt over politieke autonomie in het kader van de gemeenschapsbevoegdheden.

  • Ze is bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden (gezondheidszorg in en buiten de gezondheidsinstellingen, gezondheidspreventie en bijstand aan bepaalde categorieën personen: gehandicapten, immigranten, jeugdbescherming), culturele aangelegenheden (bescherming en promotie van de taal, schone kunsten, cultureel erfgoed, media, bibliotheken, toerisme, jeugdbeleid en permanente opleiding, sport en vrijetijdsbesteding) en onderwijs.
  • Bovendien profiteert ze van de overdracht van bevoegdheden vanuit het Waalse Gewest. Het gaat om de bescherming van monumenten en landschappen, het werkgelegenheidsbeleid, het administratieve toezicht op de 9 Duitstalige gemeenten en hun politiezones, de algemene financiering van de gemeenten, begrafenissen en begraafplaatsen, de kerkfabrieken, de instellingen belast met het beheer van de temporaliën en de erkende erediensten, energie, huisvesting en ruimtelijke ordening.

Het Parlement

Wat is de rol van het Parlement?

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is de wetgevende macht voor alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap behoren. Het Parlement bestaat uit 25 volksvertegenwoordigers die om de 5 jaar rechtstreeks worden verkozen. Het Parlement kiest uit zijn leden de 4 ministers van de regering.

De regering

Waarvoor is de regering bevoegd?

  • De regering van de Duitstalige Gemeenschap is bevoegd voor de uitvoering van de decreten en de beleidsmaatregelen.
  • De regering onderhandelt ook over verdragen en sluit ze af.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;