De regio

 Een regio is zowel de grootste als de meest recente territoriale collectiviteit naar gemeen recht. Door de wet van 2 maart 1982 is het een territoriale collectiviteit geworden, net als de gemeenten en de departementen. De kaart van de regio’s werd hertekend door de wet van 16 januari 2015. Sindsdien is het grondgebied van het Franse vasteland verdeeld in 12 regio's, waaraan de territoriale collectiviteit van Corsica en de vijf overzeese regio’s moeten worden toegevoegd.  

Het betreft de volgende twaalf regio's:

 • Grand Est (hoofdplaats: Strasbourg);
 • Nouvelle-Aquitaine (hoofdplaats: Bordeaux);
 • Auvergne-Rhône-Alpes (hoofdplaats: Lyon);
 • Bourgogne-Franche-Comté (hoofdplaats: Dijon);
 • Occitanie (hoofdplaats: Toulouse);
 • Hauts-de-France (hoofdplaats: Lille);
 • Normandie (hoofdplaats: Rouen);
 • Bretagne (hoofdplaats: Rennes);
 • Centre-Val de Loire (hoofdplaats: Orléans);
 • Île-de-France (hoofdplaats: Paris);
 • Pays de la Loire (hoofdplaats: Nantes);
 • Provence-Alpes-Côte d’Azur (hoofdplaats: Marseille).

Hoe werkt de regio?

De regio wordt bestuurd door:

 • De Conseil régional (regionale raad);
 • De voorzitter van de Conseil régional, die een uitvoerende functie vervult (wet van 2 maart 1982);
 • De Conseil économique, social et environnemental régional (regionale raad voor economie, sociale zaken en milieu), een niet-verkozen orgaan met uitsluitend raadgevende bevoegdheden.

De Conseil régional

De Conseil régional (regionale raad) is de beraadslagende vergadering (met beslissingsrecht) van de regio. De leden van deze raad, de conseillers régionaux (regionale raadsleden), worden om de zes jaar via algemene verkiezingen verkozen. Volgens de Franse kieswet Code électoral (artikel L337) telt de Conseil régional van Hauts de France 170 conseillers régionaux. Zij zullen de voorzitter van de Conseil régional kiezen.

De Conseil régional regelt de aangelegenheden van de regio door middel van zijn beraadslagingen.

De Voorzitter van de Regio

Hoe wordt de Voorzitter verkozen?

De voorzitter van de Conseil régional wordt tijdens de eerste vergadering van de nieuw verkozen Conseil régional bij absolute meerderheid van stemmen gekozen door de conseillers régionaux.  

(Zie uitvoerende macht van de regio.)

De bevoegdheden

Welke bevoegdheden heeft de Regio?

De bevoegdheden van de regio werden uitgebreid naar aanleiding van de goedkeuring van de wet houdende de nieuwe territoriale organisatie van de Republiek (loi NOTRe) van 7 augustus 2015. Deze wet schafte de algemene bevoegdheidsclausule (clause générale de compétence) van de regio af. Haar bevoegdheden zijn derhalve beperkt tot deze die haar bij wet zijn toegekend.

De verschillende bevoegdheden van de regio zijn voortaan opgesomd in artikel L4221-1 van het Franse Code général des collectivités territoriales, gewijzigd door de Loi NOTRe.

De regio heeft als exclusieve bevoegdheden economische ontwikkeling, middelbare scholen (lycea), hoger onderwijs en onderzoek, beheer van de Europese fondsen, beroepsopleiding, leerlingwezen, alternerend leren, vervoer en ruimtelijke ordening, en duurzame ontwikkeling. De gedeelde bevoegdheden zijn onder meer cultuur, toerisme en sport.

Vervoer
 • Beheer van havens en luchthavens
 • Beheer van de 'Trains Express Régionaux' (TER - regionale sneltreinen)
 • Beheer van interstedelijk transport en schoolvervoer over de weg
 • Beheer van het wegennet
 • Beheer van de openbare busstations
 • Beheer van de regionale havens: Calais en Boulogne
Onderwijs / Middelbare scholen
 • Bouw van middelbare scholen voor algemeen onderwijs en middelbare scholen en instellingen voor landbouwonderwijs
 • Onderhoud van de middelbare scholen voor algemeen onderwijs en middelbare scholen en instellingen voor landbouwonderwijs
 • Werking van de middelbare scholen voor algemeen onderwijs en middelbare scholen en instellingen voor landbouwonderwijs
 • Onderwijsbeleid
Hoger onderwijs en onderzoek
 • Ondersteuning van het hoger onderwijs en het onderzoek in het kader van het Schéma régional de l’Enseignement supérieur (SRESRI – Regionaal Plan voor Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie).
Beroepsopleiding
 • Integratie van jongeren in moeilijkheden
 • Opleiding van werkzoekenden
 • Beheer van het leerlingwezen en het alternerend leren
 • Alle opleidingsbevoegdheden zijn overgedragen aan de regio's (regionale overheidsdienst voor beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding, gebruik van machtigingen, opleiding van specifieke doelgroepen enz.)
Inrichting en duurzame ontwikkeling van het grondgebied
 • Afvalbeheer
 • Beheer van de natuurparken
 • Beheer van de plattelands- en stadsontwikkeling
 • Beheer van het regionale luchtkwaliteitsplan
 • Verantwoordelijk voor het Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET - regionaal plan voor ruimtelijke ordening, duurzame ontwikkeling en territoriale gelijkheid): bepaalt de doelstellingen op het gebied van evenwicht en gelijkheid van de gebieden, de vestiging van diverse infrastructuren van regionaal belang, de ontsluiting van plattelandsgebieden, huisvesting, spaarzaam beheer van de ruimte, intermodaliteit en ontwikkeling van het vervoer
Economische ontwikkeling
 • Aansturing van de competitiviteitspolen
 • Steun aan het economische weefsel
 • Uitvoering van het Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDE-II - regionaal plan voor economische ontwikkeling, innovatie en internationalisering)
 • Vastlegging van de krachtlijnen inzake steun aan ondernemingen en ondersteuning van de internationalisering, investeringen in onroerend goed en bedrijfsinnovatie
Beheer van de Europese programma's
 • Beheersautoriteit van de Europese fondsen EFRO, ELFPO, EFMZV en een deel van het ESF
Toerisme (gedeelde bevoegdheid)
 • Vaststelling van de middellangetermijndoelstellingen voor de ontwikkeling van het regionaal toerisme
 • Coördinatie van openbare en private initiatieven inzake toeristische ontwikkeling, promotie en informatieverstrekking
 • Bepaling van het statuut van het regionaal comité voor toerisme, dat het regionaal plan voor toerisme en recreatie opstelt
 • Ontwikkeling van de artistieke creatie en de culturele praktijken
Sport (gedeelde bevoegdheid)
 • Bouw en onderhoud van sportvoorzieningen in middelbare scholen (lycea)
 • Financiële bijdrage aan de gemeenten die sportvoorzieningen ter beschikking stellen van leerlingen van middelbare scholen (lycea)
 • Subsidies voor clubs, verenigingen enz.
 • Als facultatieve bevoegdheid kunnen de regio's ook instaan voor de opvang en begeleiding van regionale sporters, acties ten gunste van sport voor gezondheid en sport voor iedereen bevorderen, activiteiten ten gunste van jeugd- en vormingswerk ontwikkelen en een opleidingsaanbod voor sport- en animatieberoepen implementeren

De Regio Hauts-de-France

Hauts-de-France is een administratieve regio in het noorden van Frankrijk, die is ontstaan door de territoriale hervorming van 2014. De regio heeft een oppervlakte van 31.806 km² en omvat vijf departementen: Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais en Somme en 3 789 gemeenten in 2019 . Op 1 januari 2016 telde de regio 6 006 870 inwoners.

De samenstelling van de Conseil régional vindt u in de bijlagen. Meer informatie over de regionale verkozenen is terug te vinden via deze link: www.hautsdefrance.fr/advies-regional-hdf/les-elus/.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;