Federatie Wallonië-Brussel

De Federatie Wallonië-Brussel (Franstalige gemeenschap) is een beleidsorgaan ten dienste van de Franstalige inwoners van Brussel en Wallonië. Haar bevoegdheden hebben betrekking op onderwijs, cultuur, sport, jeugd, wetenschappelijk onderzoek en justitiehuizen. In 1993 heeft de Franstalige Gemeenschap echter een deel van haar bevoegdheden overgedragen aan het Waalse Gewest. Die overdracht was het gevolg van financiële moeilijkheden. De Federatie Wallonië-Brussel heeft een parlement, een regering en openbare diensten om haar taken uit te voeren. Aangezien de Federatie Wallonië-Brussel niet rechtstreeks belastingen int, is haar voornaamste financieringsbron de belastingopbrengsten die door de federale overheid worden geïnd en uitbetaald.

De regering

Wat is de rol van de regering?

De regering van de Federatie Wallonië-Brussel is verantwoordelijk voor de uitvoering van de decreten die door het Parlement zijn aangenomen. Ze voert haar beleid uit door middel van de algemene uitgavenbegroting die door het Parlement wordt goedgekeurd.

Hoe is de regering georganiseerd?

De regering bestaat uit ten hoogste 8 leden, waaronder de minister-president. Minstens één lid moet ook in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wonen.

Hoe worden de regering en de minister-president verkozen?

 • De leden van de regering worden verkozen door het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel. Ze hoeven niet noodzakelijkerwijs in het Parlement te zijn verkozen.
 • De politieke samenstelling van de regering is doorgaans het resultaat van een akkoord tussen de partijen. De kandidaten voor de regering die op dezelfde lijst staan die door de volstrekte meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend, worden verkozen.
 • Indien er geen overeenstemming is tussen een absolute meerderheid van de leden van het Parlement, worden er afzonderlijke verkiezingen gehouden voor elk lid van de regering. Die verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid. Er zijn procedures voorzien voor het geval dat geen enkele kandidaat bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid van stemmen zou behalen.
 • De regering van de Federatie Wallonië-Brussel wijst onder haar leden een minister-president aan. Indien er binnen de regering geen consensus bestaat voor deze benoeming, wordt de minister-president bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid van de leden van de regering gekozen.

Welke zijn de opdrachten van de regering van de Federatie Wallonië-Brussel?

De regering werkt het beleid van de Federatie Wallonië-Brussel uit en coördineert dit beleid. Deze algemene opdracht brengt haar ertoe acties van zeer uiteenlopende aard te ondernemen:

 • Deelname aan de wetgevende macht. De regering neemt deel aan de uitoefening van de wetgevende macht: ze beraadslaagt over elk ontwerp van decreet waarvoor ze het initiatief neemt, en keurt de decreten goed.
 • Regelgevende bevoegdheid. De regering vaardigt de verordeningen en besluiten uit die nodig zijn voor de uitvoering van de decreten. De regering heeft ook een autonome verordenende bevoegdheid in bepaalde aangelegenheden, met name wat betreft het algemeen bestuur van de Federatie Wallonië-Brussel, dat uitsluitend bij besluit en niet bij decreet wordt geregeld.
 • Financiën en begrotingen. De regering maakt ramingen van de ontvangsten en uitgaven en doet voorstellen voor de bestemming van de begrotingskredieten. De regering keurt elk ontwerp van decreet goed dat betrekking heeft op de begroting van de Federatie Wallonië-Brussel. Ze beheert de begrotingen en de financiën van de Federatie Wallonië-Brussel en beraadslaagt over elk project of elke maatregel die een weerslag kan hebben op de inkomsten of uitgaven van de Federatie Wallonië-Brussel. De regering houdt ook toezicht op de uitvoering van de begroting.
 • Gemeenschapsadministratie. De regering van de Federatie Wallonië-Brussel over een eigen administratie, eigen instellingen en eigen personeel. Ze stelt de personeelsformatie vast van haar administratie en doet de benoemingen. Dit personeel wordt aangeworven door bemiddeling van Selor, dat afhangt van de federale overheid. De regering stelt de regeling vast die betrekking heeft op het administratief en geldelijk statuut van hun personeel, met uitzondering van de pensioenregeling. De regering moet bepaalde algemene principes van het statuut van het overheidspersoneel respecteren die van rechtswege van toepassing zijn op het personeel van de gemeenschappen en gewesten. Wat het syndicaal statuut betreft, moet de regering van de Federatie Wallonië-Brussel de normen toepassen die door de federale overheid zijn vastgelegd (behalve wat betreft de RTBF en Wallonie-Bruxelles International (WBI), waarvoor het naleven van deze normen niet verplicht is).
 • Bevoegdheden inzake internationale betrekkingen. De regering onderhandelt over en sluit de verdragen, die pas gevolg hebben nadat ze de instemming van het Parlement hebben verkregen.
 • Samenwerking met andere deelstaten of met de federale overheid. De regering onderhandelt over en sluit samenwerkingsakkoorden. In drie soorten gevallen moeten deze akkoorden ter goedkeuring aan het Parlement worden voorgelegd.
 • Toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie. De Federatie Wallonië-Brussel oefent toezicht uit op de beslissingen van de Franse Gemeenschapscommissie wanneer deze laatste optreedt als inrichtende macht. Door dit toezicht kan de regering van de Federatie Wallonië-Brussel de uitvoering opschorten van beraadslagingen waarbij het College van de Commissie de wet overtreedt of het algemeen belang schaadt. De regering van de Federatie Wallonië-Brussel kan ook elke beraadslaging nietig verklaren waarbij het College de wet overtreedt of het algemeen belang schaadt.

Het Parlement

Wat is de rol van het Parlement?

Het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel is de assemblee die de bevolking van het Franstalige Waalse Gewest evenals de Franstalige bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt.

Welke zijn de opdrachten van de Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel?

Het Parlement is bevoegd voor de aanneming van wetgevingsnormen, die decreten genoemd worden. De wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door het Parlement en de regering van de Federatie Wallonië-Brussel. Het recht van initiatief en amendement behoort zowel toe aan de regering als aan het Parlement. Het Parlement kan echter wel wetteksten aannemen, d.w.z. erover stemmen. Het Parlement oefent ook controle uit op de regering.

Hoe is het Parlement georganiseerd?

Het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel telt 94 leden die afkomstig zijn uit de gewestelijke Parlementen: 75 leden van het Waals Parlement (alle leden van het Parlement zijn automatisch lid van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel, behalve de Duitstalige leden van het Waals Parlement, die worden vervangen) en 19 leden die behoren tot de Franse taalgroep van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De parlementsleden van de Federatie Wallonië-Brussel worden voor 5 jaar verkozen. Door de samenstelling van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel oefenen de leden ervan, behoudens uitzondering, minstens twee mandaten uit: één gewestelijk en één gemeenschapsmandaat.

De bevoegdheden

Welke zijn de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap?

De aangelegenheden die door de Federatie Wallonië-Brussel worden beheerd, betreffen hoofdzakelijk:

 • Cultuur: Culturele centra, Opleiding van cultureel personeel, Theater, Muziek, Dans, Kermis-, circus- en straatkunsten, Cultureel erfgoed, Collecties, Musea, Beeldende kunsten, Brieven en boeken, Franse taal, Endogene regionale talen, Bibliotheken, Permanente opvoeding, Creativiteit en Jeugdbeleid, Cultureel centrum La Marlagne, Centrum voor de uitleen van materiaal Naninne, Audiovisueel en Multimedia.
 • Onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek en Vorming: Kleuteronderwijs, basisonderwijs, gewoon en gespecialiseerd middelbaar onderwijs, universitair en niet-universitair hoger onderwijs, sociale promotie, afstandsonderwijs, kunstonderwijs, onderwijssysteem, Inspectie, PMS-centra, Certificering en equivalenties, Studietoelagen en -leningen, Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in universiteiten, NFWO en aanverwante fondsen (MWOF, IIKW, FRIA, FCFO, FRESH), Gecoördineerde onderzoeksacties, speciale fondsen voor onderzoek aan universiteiten en fondsen voor collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op ministerieel initiatief.
 • Bijzondere jeugdzorg: Opvang van kinderen in moeilijkheden en in gevaar binnen de Federatie Wallonië-Brussel, gepersonaliseerde hulpverlening aan jongeren en gezinnen via de jeugdbijstandsconsulenten en -directeurs verbonden aan elk gerechtelijk arrondissement, opvolging bij gezinnen of in instellingen, erkenning en subsidiëring van diensten die deze hulpverleningsopdrachten uitvoeren, opvang binnen openbare instellingen van bepaalde jongeren in moeilijkheden die feiten hebben gepleegd die als misdrijf worden gekwalificeerd.
 • Sport: Beheer van 18 sportcentra (ADEPS) en organisatie van stages en diverse sportactiviteiten voor iedereen, organisatie van campagnes ter promotie van de sport en ondersteuning van de verschillende sportfederaties en -verenigingen door het toekennen van financiële steun, door het verspreiden van informatie en door het opleiden van sportpersoneel, ondersteuning van topsport, met name door het aanwerven van 52 sportmannen en -vrouwen onder contract.
 • Justitiehuizen: Begeleiding van vermoedelijke of veroordeelde daders van misdrijven, uitvoering van onderzoeken om de administratieve en gerechtelijke autoriteiten te helpen bij het nemen van passende beslissingen ten aanzien van personen die strafrechtelijk of burgerrechtelijk kunnen worden vervolgd, opvang, informatieverstrekking en ondersteuning van slachtoffers tijdens de volledige gerechtelijke procedure, organisatie van eerstelijns sociale zorg, beheer van de afdeling voor minderjarigen die uit het gesloten jeugdcentrum van Saint-Hubert zijn verwijderd.  Subsidiëring van de sector van alternatieve maatregelen, eerstelijnsrechtsbijstand, sociale bijstand voor gedetineerden, sociale bijstand voor justitiabelen en ontmoetingsruimten.
 • Internationale betrekkingen en samenwerking tussen de deelstaten binnen de bovengenoemde domeinen
 • Infrastructuur
 • Gebruik van talen

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;